Права споживачів

5.5.1. Споживач електричної енергії має право:

  1) на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;

  2) на вибір електропостачальника;

  3) на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;

  4) одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;

  5) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;

  8) отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;

  9) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та цими Правилами;

  10) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

  11) отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;

  12) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

  13) на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;

  14) на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;

  15) на доступ до встановлених поза межами об'єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;

  16) на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;

  17) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;

  18) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;

  19) на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;

  20) на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;

  21) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

  22) на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку;

  23) на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії, згідно з вимогами Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі;

  24) на продаж гарантованому покупцю за зеленим тарифом електричної енергії, виробленої генеруючими установками, які встановлені з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі інших власників, відповідно до Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 грудня 2019 року № 2804;

  25) на встановлення установки зберігання енергії відповідно до Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі;

  26) на використання установок зберігання електричної енергії без ліцензії, якщо такий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в установці зберігання енергії електричної енергії в ОЕС України або в мережі інших власників;

  27) надавати послуги з балансування у порядку, визначеному Правилами ринку;

  28) брати участь у ринку допоміжних послуг та об'єднуватися в групи з цією метою у порядку, визначеному Правилами ринку;

  29) на продаж електропостачальнику, який здійснює йому постачання електричної енергії, виробленої електричної енергії генеруючою установкою та/або установкою зберігання електричної енергії такого споживача в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким споживачем, за вільними цінами за договором, укладеним між ними за домовленістю сторін.

5.5.2. Побутовий споживач, крім прав, визначених пунктом 5.5.1 цієї глави, має право на:

 1. 1) встановлення згідно з Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі, а також Кодексом комерційного обліку  у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам, сумарна встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, та дозволену до споживання потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (згідно з паспортом точки розподілу/передачі електричної енергії), та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;

 1. 2) продаж за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-), сумарна потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. Така(-і) генеруюча(-і) установка(-и) має(-ють) бути встановлена(-і) із можливістю відпуску електричної енергії в мережі ОСР відповідно до вимог Кодексу систем розподілу;

 2. 3) встановлення у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючої(-их) установки(-ок), призначеної(-их) для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, відповідно до вимог Кодексу систем розподілу без можливості відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам;

 3. 4) встановлення установки зберігання енергії відповідно до вимог Кодексу систем розподілу;
 4. 5) призупинення дії договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;
 5. 6) продаж електропостачальнику, який здійснює йому постачання електричної енергії, виробленої електричної енергії генеруючою установкою та/або установкою зберігання електричної енергії в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким споживачем, за вільними цінами за договором, укладеним між ними за домовленістю сторін.

5.5.3. Непобутовий споживач, крім прав, визначених пунктом 5.5.1 цієї глави, має право на

організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою згідно з узгодженими з відповідним оператором системи проектними рішеннями. При цьому проектом має бути виключена можливість приєднання до електричних мереж на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом.

5.5.4. Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на

отримання універсальних послуг відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" .